Regulamin Plebiscytu


REGULAMIN PLEBISCYTU
POD NAZWĄ
„ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ” 2017


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Plebiscyt pod nazwą „Odpowiedzialnie z Naturą” – zwany dalej „Plebiscytem” organizowany jest przez Redakcję portalu internetowego „Ekorynek.com”, którego wydawcą jest New Business Look z siedzibą pod adresem: ul. Dawidowska, 05-515 Mysiadło NIP 1230050545, REGON 013150637 - dalej łącznie, jako „Organizator”.
§ 2. Realizując założony cel Plebiscytu, Organizator pragnie zaprezentować i zarekomendować szerokiej opinii publicznej osoby, samorządy, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, placówki oświatowe, szkoły i uczelnie wyższe oraz firmy zaangażowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również proekologiczne produkty oferowane na polskim rynku. Osoby, podmioty i produkty prezentowane w plebiscycie te mają posłużyć, jako „EKO INSPIRACJA”, czyli przykłady do naśladowania.
§ 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji Plebiscytu i udziału w Plebiscycie.
§ 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za zgodny z Regulaminem przebieg Plebiscytu.
§ 5. Plebiscyt prowadzony jest na terenie całej Polski i trwa od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Plebiscytu: www.ekoinspiracja.ekorynek.com (dalej „Strona Plebiscytu”), tj. od 07.02.2018 r. do 21.02.2018 r. 
§ 6. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość odwołania, zmiany daty rozpoczęcia Plebiscytu lub przedłużenia czasu jego trwania.
§ 7. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540,
ze zm.).


Rozdział II
Idea Plebiscytu
§ 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów Plebiscytu (dalej: „Laureaci Plebiscytu”) z grona biorących udział w Plebiscycie:
1) przedsiębiorców zaangażowanych na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju;
2) podmiotów oferujących produkty o wysoce ekologicznych i innowacyjnych walorach;
3) samorządów i przedsiębiorców, fundacji lub stowarzyszeń realizujących wspólnie partnerskie projekty ekologiczne;
4) placówek oświatowych, szkół oraz uczelni realizujących projekty na rzecz ekologii, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju:
5) podmiotów oferujących usługi rekreacyjno-wypoczynkowe
6) producentów ekologicznej żywności
§ 2. Realizacja Plebiscytu jest okazją do:
1) zwiększenia świadomości młodych ludzi w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz uwrażliwienia na potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego;
2) integracji środowiska akademickiego, ekologicznego, gospodarczego oraz biznesowego;
3) nagrodzenia laureatów Plebiscytu (dalej: „Laureaci Plebiscytu”) za aktywne działania proekologiczne i zaprezentowanie ich szerokiej opinii publicznej, jako inspiracje i przykłady do naśladowania.

Rozdział III
Warunki udziału w Plebiscycie
§ 1. W Plebiscycie mogą brać udział podmioty z grona wskazanego w Rozdziale II § 1 Regulaminu, które zostaną wyłonione przez Organizatora bądź zgłoszone do Plebiscytu i zaakceptowane przez Organizatora (zwani dalej: „Nominowani”).
§ 2. Na Stronie internetowej Plebiscytu umieszczone zostaną mini profile informacyjne wszystkich Nominowanych.

Rozdział IV
Zasady wyłaniania Laureatów Plebiscytu
§ 1. Laureaci Plebiscytu wyłaniani będą w sześciu oddzielnych kategoriach: „Firma” / „Produkt” / „Partnerstwo”/ „Edukacja” / „Wypoczynek”/ ”Eko-Żywność”.
§ 2. Liczbę Laureatów w poszczególnych kategoriach określa Redakcja portalu „Ekorynek.com.
§ 3. Wybór Laureata Plebiscytu w/w kategoriach przeprowadzą Internauci w drodze głosowania za pośrednictwem Strony Plebiscytu (określonej w Rozdziale I § 5).
§ 4. Laureatami Plebiscytu zostaną Nominowane podmioty lub produkty, które w danej kategorii uzyskają łącznie największą liczbę głosów oddanych w wyniku głosowania za pośrednictwem Strony Plebiscytu przez internautów.

Rozdział V
Nagrody
§ 1. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) dla Laureata Plebiscytu jest statuetka „Eko-Inspiracja 2017”.
§ 2. Laureaci Plebiscytu nie mogą żądać zamiany przyznanej im Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie mogą również wymienić przyznanej Nagrody na inną nagrodę.
§ 3. Laureatom Plebiscytu przysługuje prawo rezygnacji z przyznanej im Nagrody, o czym zobowiązani są pisemnie poinformować Organizatora, jednak nie mogą zrzec się prawa do Nagrody na rzecz innego Nominowanego lub osoby trzeciej.
§ 4. Każdy z uczestników Plebiscytu otrzyma dyplom, wystawiony przez Organizatora.
§ 5. Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznania dodatkowych nagród i tytułów w Plebiscycie.
§ 6. Wręczenie Nagród i dyplomów przyznanych Laureatom Plebiscytu nastąpi podczas Gali Plebiscytu. W przypadku braku możliwości udziału
w Gali Plebiscytu, przyznana Laureatowi Nagroda i dyplom będą do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 31 marca 2018r.
§ 7. W przypadku, gdyby ze względu na wartość Nagrody, istniał obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych
w konkursach, Laureat Plebiscytu jest zobowiązany wpłacić Organizatorowi przed wydaniem Nagrody kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przewidzianego zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.), stanowiącą 10% wartości Nagrody, na konto podane przez Organizatora w skierowanym do Laureata Nagrody wezwaniu do wpłacenia w/w kwoty.

Rozdział VI
Odpowiedzialność Organizatora
§ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niemożliwością powiadomienia Laureata Plebiscytu
o uzyskaniu Nagrody w Plebiscycie spowodowane:
1) podaniem przez Zgłaszającego/ych niepełnego lub błędnego adresu albo innych danych kontaktowych dotyczących Nominowanego;
2) zmianą adresu siedziby/zamieszkania Nominowanego lub innych danych kontaktowych bez poinformowania o tym Organizatora.

Rozdział VII
Reklamacje
§ 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I § 1Regulaminu - w terminie 7 dni od daty powstania podstawy do Reklamacji. Reklamacji nie można zgłosić później niż w terminie 7 dni od dnia Gali Plebiscytu. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona przez Organizatora.
§ 2. Reklamacja powinna zawierać dane Nominowanego, w tym dane kontaktowe oraz dokładnie opisany powód jej złożenia.
§ 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Organizator zwróci się z prośbą do Nominowanego o takie uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
§ 4. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź zostanie sformułowana pisemnie i wysłana na adres kontaktowy podany przez Nominowanego.
§ 5. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia Plebiscytu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tym przedmiocie.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Plebiscytu.
§ 2. W zakresie nieunormowanym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
§ 3. Laureaci Plebiscytu mają prawo posługiwać się tytułem: „EKO-INSPIRACJA 2017 Laureat Plebiscytu Odpowiedzialnie z Naturą w kategorii: FIRMA, PRODUKT, PARTNERSTWO, EDUKACJA, WYPOCZYNEK, EKO-ŻYWNOŚĆ”.
Rozdział IX
Informacje dodatkowe
§ 1. Wszystkie informacje i dokumenty związane z organizacją Plebiscytu, w tym w szczególności Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, lista Nominowanych i lista Laureatów Plebiscytu - będą dostępne u Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu spotkania e-mailowo lub telefonicznie.
§ 2. Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO
W RAMACH PLEBISCYTU POD NAZWĄ
„ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ” 2017


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin Głosowania”) określa ogólne warunki głosowania internetowego (dalej: „Głosowanie”) w plebiscycie pod nazwą „Odpowiedzialne z Naturą” 2017 (dalej: „Plebiscyt”), przez:
Internautów - zwanych dalej „Uczestnikami”
§ 2. Plebiscyt, którego Regulamin (dalej: „Regulamin Plebiscytu”) zamieszczony jest stronie internetowej Plebiscytu: www.ekoinspiracja.ekorynek.com (dalej „Strona Plebiscytu”) oraz Głosowanie - organizowane są przez Redakcję portalu internetowego Ekorynek.com, którego wydawcą jest New Business Look pod adresem: ul. Dawidowska, 05-515 Mysiadło NIP 1230050545, REGON 013150637- dalej łącznie, jako „Organizator”.
§ 3. Przystępując do udziału w Głosowaniu, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
§ 4. W Głosowaniu może brać udział Uczestnik, który jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający warunki określone w Rozdziale III.
§ 5. Głosowanie określone w niniejszym Regulaminie Głosowania - nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540, ze zm.).

Rozdział II
Warunki głosowania
§ Głosowanie rozpoczyna się w dniu 07.02.2018 r. i trwa do dnia 21.02.2018 r. do północy (23:59)
§ 2. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość odwołania, zmiany daty rozpoczęcia Głosowania lub przedłużenia czasu jego trwania.
§ 3. Celem Głosowania jest wyłonienie Laureatów Plebiscytu spośród Nominowanych w Plebiscycie, w każdej z następujących kategorii:
1) „Firma”;
2) „Produkt”;
3) „Partnerstwo”;
4) „Edukacja”
5) „Wypoczynek”
6) „Eko-Żywność”
§ 4. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na Strona Plebiscytu w dniu rozpoczęcia głosowania.
§ 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodny z Regulaminem przebieg Głosowania, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI Niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
Zasady głosowania
§ 1. W Głosowaniu może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu:
1) wejdzie na Stronę Plebiscytu;
2) kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranym przez siebie Nominowanym w Plebiscycie, znajdującym się na zamieszczonej na Stronie Plebiscytu liście Nominowanych;
3) wypełni prawidłowo zamieszczony na Stronie Plebiscytu formularz Głosowania, pojawiający się po zagłosowaniu (dalej: „Formularz Głosowania”) podając:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) nr telefonu;
4) zaakceptuje Regulamin Głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i na zasadach określonych w Rozdziale V
- poprzez zaznaczenie odrębnego pola znajdującego się przy treści każdego z oddzielnych
oświadczeń w ww. zakresie, zamieszczonych na Stronie Plebiscytu.
§ 2. Aktywacja linku jest konieczna wyłącznie podczas pierwszego Głosowania i powoduje automatyczne oddanie głosu na wskazanego przez Uczestnika Nominowanego w Plebiscycie.
§ 3. Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez:
a) kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranym Nominowanym;
§ 4. Uczestnik może oddać tylko jeden głos na jednego Nominowanego w każdej z kategorii określonej w Rozdziale II § 3.
§ 5. Uczestnik może wypełnić tylko jeden Formularz Głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może brać udział
w Głosowaniu.
§ 6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie w Formularzu Głosowania danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym
i związane z tym konsekwencje dotyczące jego udziału w Głosowaniu.

Rozdział IV
Nagrody dla Uczestników
§ 1. Uczestnikowi, który weźmie udział w Głosowaniu w następującej kolejności jako: 100/200/300 Uczestnik (w zależności od ostatecznej liczby Uczestników), przyznana zostanie nagroda rzeczowa. Decyduje ww. kolejność oddania głosu przez Uczestnika, z zastrzeżeniem § 7.
§ 2. Uczestnik, o którym mowa w § 1 może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
§ 3. Uczestnik nie może żądać zamiany przyznanej mu Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie może również wymienić przyznanej Nagrody na inną nagrodę.
§ 4. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z przyznanej mu Nagrody, o czym zobowiązany jest pisemnie poinformować Organizatora, jednak nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz innego Uczestnika lub osoby trzeciej.
§ 5. Wręczenie Nagród uzyskanych przez Uczestników głosowania nastąpi drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika.
§ 6. W przypadku, gdyby ze względu na wartość Nagrody, istniał obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Uczestnik jest zobowiązany wpłacić Organizatorowi przed wydaniem Nagrody kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przewidzianego zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.), stanowiącą 10% wartości Nagrody, na konto podane przez Organizatora w skierowanym do Uczestnika wezwaniu do wpłacenia w/w kwoty.
§ 7. Prawo do Nagrody dla Uczestnika nie przysługuje: pracownikom, współpracownikom Organizatora, ani członkom ich rodzin.

Rozdział V
Weryfikacja Głosowania
§ 1. Nad prawidłowym przebiegiem Głosowania i przyznaniem Nagrody dla Uczestnika (spełniającego kryterium określone w Rozdziale IV §1 Regulaminu), czuwać będzie Administrator Strony Plebiscytu. Weryfikacja poprawności Głosowania przez Uczestników będzie mała miejsce w trakcie Głosowania oraz po jego zakończeniu.
§ 2. Weryfikacja poprawności Głosowania będzie przebiegała według adresów e-mail podanych w Formularzu Głosowania przypadających na dany numer IP. W sytuacjach budzących szczególne wątpliwości, ww. weryfikacja będzie prowadzona również telefonicznie na numer telefonu podany
w Formularzu Głosowania. W przypadku niemożliwości weryfikacji poprawności głosu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 głos zostanie anulowany.
§ 3. W przypadku, gdy Administrator Strony Plebiscytu stwierdzą zaistnienie podejrzenia, że głos bądź głosy zostały oddane na danego Nominowanego w Plebiscycie w sposób sprzeczny z Regulaminem Głosowania, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont e-mail lub Formularzy Głosowania przez Uczestnika, w celu oddania większej liczby głosów niż przewiduje Regulamin Głosowania - Głosy takie będą anulowane.
§ 4. Ostateczny wynik Głosowania będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez Redakcję portalu internetowego Ekorynek.com.

Rozdział VI
Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 1. Podanie przez Uczestnika dotyczących tego Uczestnika danych przewidzianych w Formularzu Głosowania oraz złożenie oświadczenia, obejmującego zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego w/w danych osobowych, w szczególności w celu przeprowadzenia Głosowania z jego udziałem - jest dobrowolne, ale niezbędna dla udziału w Głosowaniu.
§ 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie w Formularzu Głosowania danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym i związane z tym konsekwencje dotyczące jego udziału w Głosowaniu.
§ 3. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy określonej w § 4) Uczestników jest Organizator. Uczestnicy, których dotyczą w/w dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych poprzez przysłanie Organizatorowi pisemnego, własnoręcznie podpisanego wniosku w tym przedmiocie. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania usunięcia jego danych osobowych podczas trwania Głosowania oznacza rezygnację z udziału w Głosowaniu.
§ 4. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w niniejszym Rozdziale, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów Głosowania, w tym: wykonania przez Organizatora jego obowiązków w zakresie przeprowadzenia Glosowania
i jego rozstrzygnięcia oraz rozstrzygnięcia Plebiscytu, dla celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego, o którym mowa Rozdziale VIII, dla celów sprawozdawczości podatkowej i księgowej, statystycznych oraz promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Mecenasów i Partnerów Plebiscytu.

Rozdział VII
Odpowiedzialność Organizatora
§ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w przebiegu Głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Głosowania i szkody tym spowodowane;
przerwy lub problemy w przebiegu Głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane
z działaniem dostawców usług internetowych.

Rozdział VIII
Reklamacje
§ 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Głosowania, w tym przyznania Nagrody dla Uczestnika, mogą być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I § 2 - w terminie 7 dni od daty powstania podstawy do Reklamacji. Reklamacji nie można zgłosić później niż w terminie 7 dni od dnia Gali Plebiscytu. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona przez Organizatora.
§ 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, w tym dane kontaktowe oraz dokładnie opisany powód jej złożenia.
§ 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Organizator zwróci się z prośbą do Nominowanego o takie uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
§ 4. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź zostanie sformułowana pisemnie i wysłana na adres kontaktowy podany przez Uczestnika.
§ 5. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia Głosowania podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tym przedmiocie.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 1. Regulamin Głosowania wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Głosowania, określonym w Rozdziale II § 1.
§ 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Głosowania przed dniem rozpoczęcia Głosowania, o czym powiadomi Uczestników mailowo oraz zamieści informację w tym przedmiocie na Stronie Plebiscytu.
§ 3. W zakresie nie unormowanym Regulaminem Głosowania mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, a także postanowienia Regulaminu Plebiscytu.

Rozdział X
Informacje dodatkowe
§ 1. Wszystkie informacje i dokumenty związane z organizacją Głosowania i Plebiscytu, w tym w szczególności Regulamin Głosowania, Regulamin Plebiscytu, lista Nominowanych i lista Laureatów Plebiscytu - będą dostępne u Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu spotkania e-mailowo lub telefonicznie.
§ 2. Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Twój ulubiony kolor

Zielony - 45.5%
Niebieski - 36.4%
Żółty - 9.1%
Fioletowt - 9.1%

Wszystkie głosy: 11
Zakończono głosowanie w tej sondzie on: 18 Lut 2018 - 15:07