Fundusz Naturalnej Energii

v3 banner1

Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy organizowany przez GAZ-SYSTEM przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia. 8 edycji konkursu umożliwiło realizację 140 najlepszych projektów dedykowanych ochronie przyrody.

Projekty ważne dla regionalnych środowisk, z wybranych pięciu województw mogą zgłaszać szkoły, przedszkola, gminy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Jury konkursu spośród nadesłanych projektów wybiera najlepsze pomysły na poprawę stanu środowiska i kształtowania postaw ekologicznych.

Celem konkursu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania konkretnych działań na rzecz środowiska. Co roku GAZ-SYSTEM może dofinansować 25 projektów grantami, w wysokości do 10 tys. zł. każdy. Dzięki Funduszowi Naturalnej Energii powstają m.in. ścieżki edukacyjne, laboratoria przyrodnicze i meteorologiczne, majsterkownie upcyklingu, ścieżki sensoryczne.

Przygotowywane dzięki pracy zespołów roboczych prezentacje, w trakcie realizacji projektów, wykorzystywane są w edukacji ekologicznej. Realizując projekty, uczestnicy obserwowali m.in. życie nietoperzy, bocianów, motyli, dzięki temu powstały unikatowe zbiory wiedzy, którymi zwycięzcy konkursów dzielą się na stronach internetowych i portalach społecznościowych z innymi, dzięki czemu popularyzują zdobytą wiedzę szerszej społeczności.

www: http://www.gazsystemdlanatury.pl

Facebook: https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii/

Fundacja BOŚ

fbosFundacja BOŚ powstała w listopadzie 2009 roku z misją ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju i ekologii. W krótkim czasie stała się jednym z liderów edukacji prozdrowotnej w Polsce.

Zasadniczym celem Fundacji BOŚ jest dokonanie trwałej zmiany w świadomości społecznej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie osobistego wpływu na środowisko i własne zdrowie. Priorytetowym celem jest również zmiana stylu życia na przyjazny środowisku naturalnemu, zmiana modelu żywienia społeczeństwa, a w konsekwencji poprawienie stanu zdrowia Polaków.

Czytaj więcej: Fundacja BOŚ

OZEON

ozeonEkologia, a w szczególności tematyka Odnawialnych Źródeł Energii jest w dalszym ciągu tematem zarówno mało powszechnym, ale i mało rozumianym w społeczeństwie. Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą się z wielkimi turbinami farm wiatrowych, które w Polsce nie zyskały wielu zwolenników i co bardzo ważne, jednoznacznie utożsamiane są z wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Takie postrzeganie OZE w naszym kraju skutecznie hamuje rozwój technologii. Aby to zmienić utworzono Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Fundacja od 2012 roku wspólnie z partnerami biznesowymi zmienia postrzeganie ekologii w Polsce.

FOWE jest wydawcą kwartalnika Magazyn OZEON, na łamach którego przystępnym językiem przedstawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ekologii w Polsce.

Wybrane inicjatywy, realizowane przez FOWE w ostatnich latach: - Nagrody za propagowanie oze (VII edycji), - Eko Certyfikaty (II edycje), - EKO FORUM (II edycje).

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

sknis PRStudenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej od kilku lat angażuje się w edukację ekologiczną. Działania w tym zakresie to m.in. zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem EKOSKOP projekt "Krople do Delty" (2013-2014), w którym prezentowano zagadnienia oszczędności wody, a projekt skierowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych; Konkurs „Przybysz z planety WEEE” (2010-2014), który adresowany był do uczniów i polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej z zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. W ramach Politechniki Dziecięcej nasze koło naukowe zorganizowało dla dzieci szkół podstawowych zajęcia edukacyjne pt. "Co w domowym śmietniku piszczy" oraz "Od kranu do rzeki...". Zajęcia te dotyczyły problematyki segregacji odpadów oraz ochrony zasobów wodnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń z minionego okresu, które zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska PRz, była Konferencja pn. „Rzeszowski Dzień Wody” (21 marca 2016 r.) przygotowana w ramach obchodów Światowych Dni Wody 2016. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych. Konferencja składała się z debaty, sesji popularnonaukowej (kilkanaście referatów) oraz wizyty studyjnej do oczyszczalni ścieków. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 300 osób.

Studenckie Koło Naukowe „Horyzont” przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach

smusStudenckie Koło Naukowe „Horyzont”, działające przy Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach powstało w 2012 roku. Pierwszą aktywnością usankcjonowanego koła naukowego była organizacja pikniku naukowego w 2013 r. na terenie Stacji Morskiej US, polegająca na przeprowadzeniu konkursów edukacyjnych i warsztatów naukowych. Konkurs „Giganci z przeszłości”, skierowany był do najmłodszych uczestników pikniku, natomiast „Zawieszone w toni i czające na dnie” – to warsztaty praktyczne na temat mikroorganizmów morskich, połączone z praktyczną prezentacją i możliwością obejrzenia mikroorganizmów przy pomocy aparatury naukowej. Do chwili obecnej Koło zaangażowane było w szereg projektów proekologicznych i społecznych. Poza działalnością edukacyjną i promocyjną, studenci prowadzą regularne obserwacje, badania i pomiary, szczególnie w trakcie występowania zjawisk ekstremalnych w strefie brzegowej.

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej

zespol szkolZespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze tworzą trzy nowoczesne, profesjonalnie wyposażone placówki oświatowe (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Profil wychowawczy wszystkich szkół jest silnie ukierunkowany na propagowanie zdrowego stylu życia (higiena, właściwe odżywianie) oraz edukację ekologiczną realizowaną w formie praktycznych akcji i projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekologia wyrobowCelem działalności jest popularyzacja, rozwój i pogłębienie wiedzy studentów w zakresie ekologii wyrobów, obejmującej zagadnienia dotyczące ekoprodukcji i ekoproduktów, w tym: zaznajomienie studentów z normą środowiskową ISO 14000, projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku, projektowanie procesów czystszej produkcji, badanie cyklu życia wyrobów pod kątem oddziaływania na ekosystem procesów produkcji i eksploatacji, kształtowanie cech ekologicznych wyrobów w procesie technologicznym, ocena wpływu eksploatacji wyrobów i procesów ich wytwarzania na ekosystem, likwidacja zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyklingu i gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

Studenckie Koło Naukowe EKOSFERA

ekosfera logo FBNasze Ekologiczne Koło Naukowe jest miejscem spotkań elity (tak, nie boimy się tego słowa). Jesteśmy "bojownikami ekologii", którzy przede wszystkim dostrzegają globalne problemy przyrody i dodatkowo chcą zadziałać, dokonać czegoś bardziej lub mniej spektakularnego, co pomoże zrozumieć innym potrzebę zmian i poprawy stanu naszej Ziemi. Oczywiście trudno jest znaleźć dostatecznie przystępną formę dotarcia do ludzi i uświadomienia z jakimi problemami środowiska przyjdzie im się zmierzyć, być może nie jutro czy za rok, ale za lat dwadzieścia. Ale my staramy się myśleć perspektywicznie i być zauważanymi, a przy tym dobrze się bawimy.

SKN "Eko-Inżynier" Politechniki Wrocławskiej

eko inzynierStudenckie Koło Naukowe "Eko-Inżynier" powstało w roku 2003. Od początku jego istnienia funkcję głównego opiekuna koła pełni dr hab. inż Andrzej Szczurek. W ciągu dziesięciu lat swojej działalności koło zorganizowało kilkadziesiąt wyjazdów, jego członkowie uczestniczyli w konferencjach naukowych (Konferencja Naukowa Studentów, Puzzel). Obecnie działamy w ramach dwóch sekcji tematycznych - Sekcji Budynków Niskoenergetycznych oraz Sekcji Ogrzewnictwa.

Naukowe Koło Ekologów Roślin „Littorella” Uniwersytet Gdański

littorellaKoło LITORELLA zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, a ogólnie przyrodą. W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie Koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne na ciekawych przyrodniczo obiektach Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach o zasięgu krajowym i miedzynarodowym. Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych, muzeów archeologicznych oraz przyrodniczo ciekawych miejsc. Staramy się rozwijać zainteresowania ekologią u uczniów szkół średnich. Dzielimy się z młodszymi kolegami wiedzą m. in. o funkcjonowaniu jezior, współpracujemy z Gdańskim Gimnazjum „Lingwista”, biorąc udział w programie: „Zaopiekuj się mną: jezioro Jasień”. Corocznie uczestniczymy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, podczas którego prezentujemy krajowe i egzotyczne rośliny owadożerne oraz zagadnienia dotyczące ochrony jezior i torfowisk.

MSKNAiEK - Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

msknGłówne założenia i cele koła to: pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ekologii, ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego oraz pokrewnych dziedzin; uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konkursach, warsztatach, konferencjach i sympozjach kół naukowych; współpraca z organizacjami związanymi z architekturą krajobrazu, ekologią krajobrazu i ochroną przyrody w kraju i za granicą oraz z innymi kołami naukowymi. Od 2006 roku w ramach działalności Koła organizowane są letnie obozy naukowe. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Jan Chmielewski. Pierwszy obóz odbył się w Ostrowie Lubelskim, a jego uczestnicy wzięli udział w projekcie PHARE. Od 2007 roku letnie obozy organizowane są pod hasłem "Etiudy Krajobrazowe" gdyż celem każdego z nich jest zebranie materiałów do opracowania "Etiudy Krajobrazowej" na wybrany przez uczestników temat, najczęściej dotyczący regionu, w którym aktualnie się znajdują. Etiudy to krótkie formy wypowiedzi o charakterze studium naukowo - artystycznego, w postaci prezentacji multimedialnych, teki rysunków lub fotografii, tekstu - eseju, lub w innej formie łączącej kilka w/w elementów.
 
Oprócz Etiud Krajobrazowych organizowane są także tematyczne seminaria terenowe. Od 2012 roku działalność koła to także realizacja innowacyjnych przedsięwzięć związanych z popularyzacją GIS (Geographic Information System) głównie w oparciu o oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI. Zrealizowano m.in.: I Ogólnopolską Letnią Szkołę GIS w Lublinie (21-26.10.2012 r.); Warsztaty Geodesign (21.05.2014 r.).

KOŁO NAUKOWE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII "GRZAŁA" AGH

grzala"Grzała" jest prężnie rozwijającym się kołem naukowym, które skupia studentów zafascynowanych pozyskiwaniem energii ze słońca, wody, ziemi i biomasy. Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii Grzała działa jako samodzielne koło naukowe od 2010 roku. Wcześniej przez kilka lat pasjonaci nowych technologii tworzyli sekcję przy Studenckim Kole Naukowym Geologów AGH. Od początku opiekunem koła jest Pan dr inż. Mirosław Janowski.

Koło Naukowe Ekologów WSEiZ

kneCelem Koła jest umożliwienie jego członkom: rozwijania wiedzy ekologicznej oraz umiejętności jej stosowania; pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania układów ekologicznych, szczególnie w relacji ekosystem-człowiek; realizowanie zainteresowań w ramach ochrony zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego; popularyzacji turystyki ekologicznej; prezentacji i popularyzacji swoich osiągnięć naukowych; kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

Koło Naukowe Eko Energia AGH

ekoenergiaDziałamy przy wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej. Tworzymy grupę pasjonatów odnawialnej energii i nieustannie rozszerzamy naszą działalność. Jako oficjalnie najlepsze koło AGH, każdego semestru przyciągamy tłumnie nowych, ambitnych i zaangażowanych członków.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników PLANETA Uniwersytet Śląski w Katowicach

planetaCelem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań i różnorodnych pasji biologicznych jego członków, przez współpracę studentów o rozmaitych zainteresowaniach w obrębie nauk przyrodniczych. Przez uczestnictwo w wyjazdach terenowych i wspólnych projektach naukowych, członkowie Koła o różnych specjalnościach z zakresu nauk biologicznych, mają okazję do wymiany doświadczeń oraz poszerzania horyzontów wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności. Realizowany przez Koło program obejmuje również działalność dydaktyczną realizowaną przy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania. Koło podejmuje inicjatywy edukacji ekologicznej i aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego.

Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumii

essWszechstronny rozwój osobowy młodego człowieka realizuje się w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Powyższy cel osiągamy w Szkole "tętniącej życiem", gdzie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice chętnie przebywają, pracują, a przede wszystkim współpracują. Szkoła posiada bardzo wyrazisty profil ekologiczny. Inicjuje szereg projektów i akcji na rzacz poszanowania środowiska natrulanego angażując dzieci oraz dorosłych.

EKO STUDENT SGH

ekostudentsghEKOstudent to tygodniowy festiwal, którego celem jest pokazanie pozytywów idei ekologicznych. Nieodłącznym elementem projektu jest EKOśniadanie, które pozwala studentom na spróbowanie zdrowych i smacznych posiłków, zachęcając ich do zmiany nawyków żywieniowych. Stałym elementem projektu jest również EKOlotek, podczas którego studenci przynoszą posegregowane odpady i dostają za to upominki.

Chcemy w ten sposób zachęcić ich do dbania o środowisko i poprzez zabawę budować ich świadomość ekologiczną. Dodatkowo organizujemy warsztaty, podczas których uczestnicy mogą nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną na tematy związane z ekologią, ale również praktyczną, która sprawia, że mogą wykorzystywać wiedzę ekologiczną w życiu codziennym.

Nasz projekt zwraca uwagę na firmy, które angażują się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, pokazując w ten sposób wpływ ekologii na współczesny biznes. Podczas naszych warsztatów poruszany zagadnienia związane z biznesem, starając się w ten sposób dotrzymać kroku obecnym trendom.

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji